فایل<فرایند های شیرین سازی گاز طبیعی و تشریح کلی آن به کمک فرایند آمین گاز شیرین>

محلول کربنات سدیم,محلول کربنات سدیم گاز,گاز طبیعی ترش شیرین,شیرین سازی آب,گاز اسیدی,گازد ی اکسید گوگرد,سولفید هیدروژن گوگرد گاز طبیعی خام فرایند های شیرین سازی گاز طبیعی و تشریح کلی آن به کمک فرایند آمین گاز شیرین مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان فرایند های شیرین سازی گاز طبیعی و تشریح کلی آن به کمک فرایند آمین گاز شیرین.قابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه:
علاوه بر جدا کردن آب ، نفت وNGLیکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا کردن دیاکسیدکربن و گوگرد می باشد. گازهایی که از منابع نفتی حاصل میشوند، عمدتا حاوی مقادیر متفاوتی سولفید هیدروژن و دیاکسید کربن هستند. این گاز طبیعی به دلیل بوی بد حاصل از محتویات گوگردی آن«گاز ترش»نامیده می شود.

گاز ترش به علت محتویات گوگردی آن که می تواند برای تنفس بسیار خطرناک و سمی باشد گاز نامطلوبی بوده و به شدت باعث خوردگی می شود. علاوه بر این گوگرد موجود در گاز ترش می تواند استخراج شود و به عنوان محصول جانبی به فروش برسد.

عوامل موثر در انتخاب فرایند شیرینسازی:

uنوعناخالصی که باید از گاز جدا گرددuمیزان غلظت ناخالصی و حد نشانه خلوص گازuجذب انتخابی گازهای اسیدیuمیزان گاز ترش و شرایط دما و فشار گازuعملی بودن و مطلوب بودن واحد بازیافت گوگردuاقتصادی بودن فرایند